Vedtægter


Paragraf 1:

Stk. 1:
Klubbens navn er SMT Silkeborg. Klubbens hjemsted er Silkeborg Kommune.

Klubbens binavne er: 
SMT Triatlon 
SMT Løb 
SMT Løbeskolen 
SMT Walk 
SMT Cykling 
SMT Svømning

Stk. 2:
Klubben er medlem af Dansk Atletik Forbund, Triatlon Danmark, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Svøm Danmark og Idrætsrådet i Silkeborg og er undergivet disses love og bestemmelser. 

Paragraf 2:
Klubbens formål er at give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke forskellige motionsformer; med særligt fokus på walk, løb, triathlon og duathlon, samt at skabe et godt klubliv. Dette være sig på såvel motions- som på konkurrenceplan. Klubben bygger desuden på den grundidé, at enkeltpersoner ikke må favoriseres på bekostning af bredden.

Paragraf 3:

Alle, der ikke er i kontingentrestance i en anden idrætsklub, kan optages som medlemmer i SMT Silkeborg. Udmeldelse kan ske via klubbens administrationsmodul for kontingenter eller ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer og allerede indbetalt kontingent refunderes ikke. I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for udelukkelsen.

Paragraf 4:

Stk. 1:
Kontingentsatser fastsættes af generalforsamlingen. Kontingenter gælder 1 år fra indmeldelsesdato. Restancer udover 2 måneder betragtes som udmeldelse, og vedkommende slettes af medlemslisten uden yderligere varsel. Fornyet medlemsskab kan ikke opnås, før restancen er indbetalt.

Stk. 2:
Klubbens regnskabsperiode er 1. januar - 31. decmber.

Stk. 3:
Regnskabet for klubbens drift udarbejdes af kassereren til forelæggelse på generalforsamlingen. Der udarbejdes separate regnskaber for arrangementer, klubben er arrangør eller medarrangør af. Disse regnskaber skal om muligt forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter arrangementet og senest på generalforsamlingen. 

Stk. 4:
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som reviderer regnskabet forud for næste års generalforsamling.

Paragraf 5:
Stk. 1:
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og leder klubben i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Klubbens bestyrelse består af: Formand og kasserer samt et antal medlemmer efter generalforsamlingens ønske, dog således at bestyrelsen altid består af et ulige antal medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at formand og et ulige antal medlemmer er på valg i lige år, mens kasserer og et lige antal medlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Klubben forpligtes ved underskrift af formanden eller kassereren. Dokumenter vedrørende køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån m.v. skal for at være gyldige, underskrives af den samlede bestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån m.v. kan bestyrelsen dog ikke foretage på egen hånd, idet sådanne dispositioner kræver forudgående godkendelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamliong.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler således ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 2:
Generalforsamlingen vælger herudover 2 suppleanter, der ved eventuel afgang af bestyrelsesmedlem(mer) inden valgperiodens udløb supplerer bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 3:
Bestyrelsen kan til varetagelse af konkrete opgaver nedsætte udvalg, der består af mindst 3 medlemmer. Udvalgene arbejder under ansvar overfor bestyrelsen. Udvalgenes kompetenceområder, såsom arbejdsform, træningstilbud, mål og midler afgøres selvstændigt af udvalgene. Økonomiske forhold skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen kan dog tildele de enkelte udvalg en rammebevilling.

Stk. 4:
Valget til bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt en repræsentant ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. Ved stemmelighed afgøres udfaldet ved lodtrækning.

Stk. 5:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er tilstede, forudsat at alle bestyrelsesmedlemmer er informeret om mødets afholdelse.

Stk. 6:
Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre vigtige begivenheder i klubben.

Stk. 7:
Afgørelser i bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal.

Paragraf 6:
Stk. 1:
Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen varsles ved skriftlig henvendelse til klubbens medlemmer senest 14 dage før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formuleres skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2:
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Udvalgsberetninger.
4. Revideret regnskab for det forløbne, samt budget for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingentsatser.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg til suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt.

Stk. 3:
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, dog ikke medlemmer der er i kontingentrestance. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde at stemmelighed bortfalder forslaget. Såfremt en stemmeberettiget ønsker det, foregår afstemning skriftligt.

Paragraf 7:
Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes en digital ordinær generalforsamling det pågældende år.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre klubbens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse klubbens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Klubbens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.”

Paragraf 8:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 2/3 af bestyrelsen eller 10 procent af medlemmerne skriftligt henvender sig herom til bestyrelsen med indgivelse af dagsorden senest 20 dage før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel.

Paragraf 9:
Stk. 1:
Særlige bestemmelser: Hjelm påbydes under cykel-fællestræning.

Stk. 2:
Ved klubbens motionsarrangementer betaler medlemmerne som udgangspunkt ikke startgebyr ved forhåndstilmelding. Ved eftertilmelding betales normalt startgebyr. 

Paragraf 10:
Klubben kan ikke opløses så længe 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for dens beståen.

Paragraf 11:
Ved opløsning af klubben overgår dens eventuelle formue og øvrige værdier til idrætslige formål i Silkeborg, der er beslægtede med klubbens formålsparagraf.

Paragraf 12:
Stk. 1:
Doping. Benyttelse af ulovlige midler, som er opført på Danmarks Idræts-Forbunds dopingliste, er ikke tilladt.

Stk. 2:
Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra klubben. 


Vedtaget på den stiftende generalforsamlingen den 25. april 1985.
Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen 22. februar 2024.

SPONSORER